Tập Online Cùng GDR Fitness

Day 01 | Ngày 01

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: 15 phút Hiit Cardio

Bài 02: 22 Phút Giảm Cân

Bài 03: 21 Phút Cường Độ Cao

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 02 | Ngày 02

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Giảm Mỡ Thân Trên

Bài 02: Giảm Mỡ Hông, Eo

Bài 03: 22 Phút Hiit Cardio

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 03 | Ngày 03

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: 18 Phút Giảm Mỡ Bụng

Bài 02: 10 Phút Giảm Mỡ Bụng Dươi

Bài 03: 15 Phút Giảm Mỡ Thừa Ở Bụng

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 04 | Ngày 04

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Bài Tập Toàn Thân

Bài 02: Giảm Mỡ Bụng

Bài 03:Cơ Bụng Số 11

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 06 | Ngày 06

Nghỉ Ngơi

Day 07 | Ngày 07

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: 8 Phút Cường Độ Cao

Bài 02: Tập Toàn Thân Cường Độ Cao

Bài 03: Cơ Bụng Số 11

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 08 | Ngày 08

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Hiit Cardio Cường Độ Cao

Bài 02:Tập Toàn Thân Cường Độ Cao

Bài 03: Giảm Cân Nhanh

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 09 | Ngày 09

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Tập Cơ Bụng Số 11

Bài 02: Giảm Mỡ Bụng Dưới

Bài 03: Giảm Mỡ Hông Và Eo

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 10 | Ngày 10

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Tập Cơ Bụng Số 11

Bài 02: Cố Cơ Bụng Số 11 TRong 2 Tuần

Bài 03: Giảm Mỡ Bụng

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 11 | Ngày 11

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Giảm Mỡ Bụng

Bài 02: 35 Phút Giảm Cân Với Hiit

Bài 03: 12 Phút Eo Thon Bụng Phẳng

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 12 | Ngày 12

Nghỉ Ngơi

Day 13 | Ngày 13

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Giảm Mỡ Hông

Bài 02: Giảm Mỡ Thừa Ở Bụng

Bài 03: 10 Phút Giảm Mỡ Bụng Dưới

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 14 | Ngày 14

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Đốt Mỡ Giảm Cân

Bài 02:Tạo Hình Cơ Bụng

Bài 03: Giảm Mỡ Bụng Dưới

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 15 | Ngày 15

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Đốt Cháy Mỡ Thừa

Bài 02: Giảm Mỡ Hông, Eo

Bài 03: Cơ Bụng Số 11

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Hỏi đáp