Tập Online Cùng GDR Fitness

Day 01 | Ngày 01

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 02 | Ngày 02

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 03 | Ngày 03

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 04 | Ngày 04

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 06 | Ngày 06

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 07 | Ngày 07

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 08 | Ngày 08

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 09 | Ngày 09

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 10 | Ngày 10

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 11 | Ngày 11

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 12 | Ngày 12

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 13 | Ngày 13

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 14 | Ngày 14

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Day 15 | Ngày 15

Khởi động: Làm nóng cơ thể

Bài 01: Update

Bài 02: Update

Bài 03: Update

Bài 04: Kéo giãn cơ, làm nguội cơ thể

Hỏi đáp

Câu hỏi 1

Update…

Câu hỏi 2

Update…

Câu hỏi 3

Update…

Câu hỏi 4

Update…

Câu hỏi 5

Update…

Câu hỏi 6

Update…